Vedtægter for Ribe Træskibslaug.

§1 Navn                                                                                                                             

Foreningens navn er Ribe Træskibslaug, hjemmehørende i Ribe.

§ 2 Formål                                                                                                                                

Laugets formål er at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlskibe af træ, samt bevare træskibsmiljøet i Ribe og formidle træskibenes kultur historie, samt stimulere glæden ved træskibe og deres egenskaber.

§ 3 Medlemskab                                                                                                                           

Som medlem kan enhver, med interesse for træskibe og deres bevarelse optages og som har en positiv og konstruktiv indstilling til Lauget og dets formål. Såfremt et medlem ønsker sit skib optaget i Laugets skibregister, har bestyrelsen ret til at besigtige skibet for at vurdere om skibet kan betegnes som værdigt til optagelse. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke har betalt kontingent eller modarbejder laugets formål. Eksklusion forelægges generalforsamlingen.

§ 4 Kontingent                                                                                                                   

Kontingentet følger kalenderåret og fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalt kontigent er en forudsætning for stemmeret ved generalforsamlingen. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 5 Bestyrelse                                                                                                                            

Lauget ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og udarbejder retningslinjer for Laugets skibsregister.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand, viceoldermand, kassemester og sekretær. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er ansvarlig for laugets udvikling og økonomi, herunder årlige budgetter og regnskaber. Bestyrelsen modtager ikke honorar.

§ 6 Generalforsamling                                                                                         

Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, bortset fra vedtægtsænderinger og Laugets opløsning omtalt i §9 og §10. Generalforsamling afholdes i kalenderårets 1. kvartal og indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden der som minimum skal indholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Forslag til budget.
  5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt kontingent (jvf. § 4). Hvert medlem har én stemme.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 2 medlemmer er på valg hvert år. Suppleanter og revisor er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 10 dage før afholdelse af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 2 medlemmer af bestyrelsen eller 10 medlemmer af lauget efter samme varsel som ordinær general-forsamling med angivelse af dagsorden.

§ 7 Tegning og hæftelse                                                                                                            

Lauget tegnes af formand og kasserer i forening. Træskibslaugets medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld, for hvilken alene Lauget hæfter med dets eventuelle formue.

§ 8 Regnskab                                                                                                                

Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revideret regnskab vedlægges indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 9 Vedtægtsændringer                                                                                          

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

§ 10 Laugets opløsning                                                                                                        

Opløsning af Lauget skal ske på ordinær generalforsamling. Beslutningen kræver 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer. Opnås der ikke flertal for opløsningen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, tidligst 14 dage efter, hvor beslutning kan træffes med simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte  med-lemmer. Eventuel formue skal ved opløsning af Lauget overgå til Skibsbevaringsfonden.

Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling, Ribe den 21. marts 2013 og siden revideret på ekstraordinær generalforsamlingen 20. august 2013 samt på ordinær generalforsamling 1. marts 2022.