§ 1. Navn
Foreningens navn er Ribe Træskibslaug, hjemmehørende i Ribe.

§ 2. Formål
Laugets formål er at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlskibe af træ samt bevare træskibsmiljøet i Ribe og formidle træskibenes kulturhistorie samt stimulere glæden ved træskibe og deres egenskaber.

§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver med interesse for træskibe og deres bevarelse og som har en positiv og konstruktiv indstilling til Lauget og dets formål.
Såfremt et medlem ønsker sit skib optaget i Laugets skibsregister, har bestyrelsen ret til at besigtige skibet for at vurdere, om skibet kan betegnes som værdigt til optagelse i registret.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke har betalt kontingent eller modarbejder Laugets formål. Eksklusion forelægges generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent
Kontingent følger kalenderåret og fastsættes på generalforsamlingen.
Indbetalt kontingent er forudsætning for stemmeret ved generalforsamlingen.
Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 5. Bestyrelse
Lauget ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og udarbejder retningslinjer for Laugets skibsregister.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand, viceoldermand, kassemester og sekretær.
Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er ansvarlig for Laugets udvikling og økonomiske drift, herunder årlige budgetter og regnskaber.

Bestyrelsen modtager ikke honorar.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog § 9 og 10 om vedtægtsændringer og Laugets opløsning.
Generalforsamling afholdes i kalenderårets første kvartal og indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Forslag til budget
  5. Fastlæggelse af næste års kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må kikke være medlem af bestyrelsen.
Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt kontingent (jvf. § 4). Hvert medlem har én stemme.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 1 medlem. Suppleanter og revisor vælges for 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 10 dage før afholdelse af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 2 medlemmer af bestyrelsen eller 10 medlemmer af lauget efter samme varsel som ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§ 7. Tegningsret og hæftelse
Lauget tegnes af formand og kasserer i forening.
Træskibslaugets medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld; for hvilken alene Lauget hæfter med dets eventuelle formue.

§ 8. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Revideret regnskab vedlægges indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Laugets opløsning
Opløsning af Lauget skal ske på ordinær generalforsamling. Beslutningen kræver 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer. Opnås der ikke flertal for opløsningen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter, hvor beslutning kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmerberettigede medlemmer.
Eventuel formue skal ved opløsning af Lauget overgå til Ribe Sejlklub og Skibsbevaringsfonden

Vedtaget på stiftende generalforsamling, Ribe den 21. marts 2013.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 20. aug. 2013.