Sitemap for www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe Træskibslaug
Ribe Træskibslaug

Generalforsamling 23. feb. 2015

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.

Truels blev foreslået og valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt


Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Det var med stor sorg jeg fik meddelelsen om at Gunner var omkommet under sejlads med en pram til Holland.
Gunner var en af lauget nære venner og hjælper, troppet altid op, når der var brug for hans hjælp, vi vil savne ham i vore kreds.

Teodor ville godt komme og hjælpe til, når Jens kom hjem igen, og vi ville afholde en sømandslørdag i jan. Vi havde lidt proviant fra sidst, som vi kunne bruge og flere havde ytret ønske om, at det kunne man godt ønske sig noget mere af. Teodor`s kone ringede 4. jule dag og fortalte at Teodor var død på sygehuset 2. juledag. Også her en af laugets mentorrer, han kunne det som vi alle kunne gøre brug af og vil blive meget savnet af os herfra.

Som om ikke det kunne være nok fik vi at vide, at Jakob ikke er hos os mere, en stor blodåre var bristet.
Jakob var formand i sejlklubben, medlem af lauget, vi var sammen om det maritime Ribe, smakketræf og meget mere. Jakob vil være utroligt meget savnet, men fra laugets og fra mig skal de alle ære være deres minde.

Året 2014 har været et travlt år Vi startede med at have Teodor på besøg og fortælle om sejlads i Vadehavet, om Karen af Mandø og billeder af mange andre skibe, som besejlede Vadehavet før i tiden.
Det blev afholdt i Brorsons Minde og tak til Lise for husly.

Der blev holdt åben hus i anledning af laugets første år som forening. Medlemmer og andre kunne komme og se hvad vi havde fået gang i – en rigtig hyggelig dag med mange besøgende.

Det var også i 2014 vi fik lavet lejekontrakt med Peter, nu havde vi været længe nok uden at betale husleje, men med lidt hjælp fra kommunen og med den store aktivitet vi lagde for dagen, fik vi en aftale hjem så vi har råd til at være der.

Lauget har været repræsenteret ved flere sommerens maritime arrangementer, her kan bl.a. nævnes Tall Ship i Esbjerg, hvor vi sammen med Hjerting Kanelaug og TS viste flaget, der var Maritim Marked hvor vi også var med, smakkesejladsen i Vadehavet havde vi både med , Kgl. Klassisk fra Flensborg, Sønderborg og Åbenrå, her var oldermanden med på Brita Leth.
På kajen i Åbenrå havde Den Maritime Arv en stor stand, her kunne man sammen alle de andre, som er med i dette netværk, finde Ribe Træskibslaug.

Det var bare nogle af de aktiviteter som vi har deltaget i.

Og så Johanne, hun krævede rigtig meget i 2014 -  Der blev arbejdet om bord og på ”værftet”. Rigtig mange timer blev der brugt på hende af en flittig skare af laugets medlemmer. Vi fik hjælp af Asgar med at få riggen sat, og mange andre fra vores brede netværk har hjulpet, når vi havde brug for det til mere eller mindre specielle opgaver.
Men som alle nu kan se, så ser hun rimelig præsentabel ud.

Der har været en meget fin dialog og kontakt mellem rederen Gl. Præg om hvordan vi kom omkring vedligehold m.m. Johanne Dan er nu blevet erklæret bevaringsværdig, - og med det følger også forpligtelser med. Hun bliver ført tilbage som datidens sejlende everter så ud, lastrummet bliver med skærestokke og luger, knap så meget lak, men oliemaling i stedet. Hun trænger også til nyt dæk, men nu er muligheden for rederen at søge fonde om lidt penge til det.

Der blev afholdt sømandslørdag på ”værftet”. Jens Rimer fra Fanø,  Gunner fra Fiskerimuseet i Esbjerg var og hjælpe til. Der var tovværk i alle afskygninger, der blev klædt med kølle, taklet, slået tov og meget andet, lauget bød på forfriskning hele dagen,  40 – 45 var kommet og havde en dejlig dag sammen med os.

Døren på ”værftet” er stort set åben dagligt fra morgen til sidst på eftermiddagen, – så mange kommer forbi og hilser på og får en kop kaffe eller to, der kommer medlemmer om aften, lørdag og søndag for at arbejde på deres både laves master og rundholter.

Lauget egne både har der ikke været megen tid til, ej heller oldermandens egen båd, det skulle der gerne rodes bod på her i 2015.

I Toldboden har vi fået plads, en væg til formidling som skal vise hvad det vil sige at vedlige holde fx Johanne og hvad lauget i øvrigt laver omkring den sejlende kulturarv, vore egne både som ses i Skibbroen.
Vi er også formidlingspartner for Nationalpak Vadehavet, som vil efter bedste evne gøre det maritime attraktiv at stifte bekendtskab med.

Sydvestjyske Museer har henvendt sig om deres planlagte arrangement i 2016 i Dagmar åen, neden for museet og om vi har mulighed for at stille et antal træjoller/robåde til rådighed. Det mente vi godt vi kunne hjælpe med så her er vi med også
Vedr. Vores ”værftsprojekt, så arbejdes stadig ret så meget for at få det op at stå. Der har været afholdt møder hvor bl.a. Ribe Byferie har lagt lokale og beværtning til, her skal Britt have en stor tak. Et brev til bogmesteren om anbefaling af projektet resulterede prompte i svar fra byrådet og bogmesteren med uforbeholden støtte til projektet.
Vi har stadig god kontakt til arkitekt Jørgen Overby og prøver at få sammen med kommunen, at få lavet et skitseprojekt over hele området som kommunen ejer.

Vision 2015
Johanne vil kræve en del arbejde igen i år. Jolle skal hændtes på Skive Produktions skole, en vi kan låne, de har så mange deroppe, som de ikke for brugt.

Så har lauget fået en jolle af Rebslager Peter Jensen, den skal også hentes, og så søgte vi kommunen og midler til bådtrailer som vi efterfølgende har fået anskaffet.

Vi barsler også lidt med at bygge et styrhus som vi kan gøre brug af til ex. Maritim Dag, i december mdr og i det hele taget være med til at bidrage med det maritime, når det byder sig her i Ribe.

Og her skal lyde en stor tak til den hjælp og opbakning vi har fået af byen og lad os så udbringe en skål for Ribe Træskibslaug.

Der var ingen supplerende spørgsmål/bemærkninger til beretningen.


Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kassemesteren fremlagde regnskabet og kommenterede indtægter og udgifter.
Nævnte at der i 2015 er foretaget straksafskrivninger af alle indkøb og at der i år laves oversigt over foreningens ejendele.

Driftsoverskud på 8.334, 22 kr. ud af samlede indtægter på 141 tkr.

Det var ikke bemærkninger til regnskabet.


Pkt. 4. Forslag til budget.

Budgettet gennemgået af kassemesteren. Forventede samlede indtægter på 95 tkr
Der var ingen kommentarer/bemærkninger til budgettet.


Pkt. 5. Fastsættelse af næste års kontingent.

Kontingent fastsat til 300 kr. pr. år.


Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Preben Glud. Preben blev valgt med applaus
Jesper og Michael blev valgt som suppleanter.


Pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Svend blev genvalg som revisor.
Steffen valgt som revisorsuppleant.


Pkt. 8. Eventuelt.

Diverse spørgsmål om byggeriet af værft og svar.
Middelalderfest i 2016 og joller på mølledammen.
Steffen takkede for et godt samearbejde mellem Gammelt Præg og træskibslaget i 2014 og forhåbentligt også i 2015.

 

Truels afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Ribe Træskibslaug  •  Skibbroen 29.1, 6760 Ribe  •  Tlf.: +45 40201232  •  
Medlems Nyt
Laugets vedtægter
Bestyrelsen
Laugets både
Referater