Sitemap for www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe Træskibslaug
Ribe Træskibslaug

Generalforsamling, 24. feb. 2014


Dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelsen af regnskab
4. Forslag til budget
5. Fastlæggelse af næste års kontingent
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Eventuelt.


Ad 1. Valg af dirigent og referent
Svend Tougaard blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
Flemming blev valgt som referent


Ad 2. Bestyrelsens beretning
Oldermandens beretning er vedlagt.
Efter fremlæggelsen af beretningen bad oldermanden forsamlingen rejse sig, og udbringe en skål for Ribe Træskibslaug med ønsket om: God vind fremover.
Link til laugets hjemmeside er http://www.ribe-traeskibslaug.dk

Beretningen blev godkendt


Ad 3. Fremlæggelsen af regnskab
Allan Kosegarten omdelte detaljeret regnskab og gennemgik det. Vedlagt
Regnskabet viste:
Indtægter 52.258,70
Udgifter 33.636,79
Overskud 18.621,92
Der var ingen påtegninger fra revisor
Der var en drøftelse af regnskabsprincipper og  om der skal afskrives på aktiver. Generalforsamlingen godkendte regnskabet og overlod til bestyrelsen at fastsætte regler for afskrivning og orientere herom på næste generalforsamling.


Ad 4. Forslag til budget
Forslag til budget med budgetterede indtægter på 56.000 kr. og budgetterede udgifter på 54.000 kr. blev godkendt. Stigningen i udgifter er primært udgifter til husleje, el og istandsættelse af de to joller.


Ad 5. Fastlæggelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingentstigning til 300 kr. i 2015.
Godkendt


Ad 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Allan Kosegarten og Flemming Kondrup blev genvalgt til bestyrelsen
Genvalg af  Michael Rasmussen og Jesper Mikkelsen til suppleanter.


Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Svend Tougaard blev genvalgt som revisor
Steffen Steffensen blev genvalgt som revisorsuppleant.


Ad 8. Eventuelt.
Forslag besøg hos Middelfart Værft.
Der blev givet en orientering om værftsplanerne og opklarende møde med Esbjerg Kommune om projektet.

Dirigenten hævede mødet kl. 20.45

ref. FK


Ribe Træskibslaug  •  Skibbroen 29.1, 6760 Ribe  •  Tlf.: +45 40201232  •  
Medlems Nyt
Laugets vedtægter
Bestyrelsen
Laugets både
Referater