Sitemap for www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe Træskibslaug
Ribe Træskibslaug

Referater fra Laugets møder

Referat fra generalforsamling 12. februar 2019

på Danhostel, Ribe

Inden generalforsamlingen orienterede Steffen om værftsopholdeti Egernsund.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent og referent.

Oldermanden foreslog Steffen Steffensen som dirigent.Blev valgt.

Steffen takkede for valget og konstaterede atgeneralforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermedlovlig.

Oldermanden foreslog Flemming Kondrup som referent.Blev valgt.

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Værftet:

Der har i 2018 som i de tidligere år været storaktivitet ude på værftet.

Der er færdiggjort en skibsjolle til foreningenSkøgum, Tegningerne til kanen er baseret på de tegninger som Theodor Hansen harudfærdiget af Karen af Mandøs slæbejolle Ella, der befinder sig på Fiskeri- ogSøfartsmuseet.

Jollen blev færdiggjort sommeren 2018 og afleveret.Bygmester har Allan Winther været.

Efter Skøgums jolle er slæbejollen Ella til Karen afMandø påbegyndt og sidst på året var dette projekt så langt, at den var klartil at blive smurt op. Allan Winther er også bygmester på Ella og skal havestor tak for indsatsen.

Kadrejerjollen Frida var inde og fik stævnenrepareret. Den havde været på Kalvø og deltaget i sejladser. Skaden opstod iforbindelse med hjemtransporten.

Udover disse store projekter har der været en rækkesmå, hvoraf jeg blot vil nævne:

Restaurering og maling af døren til Grønnegade 41.

Truels’ Ely blev i vinter og forår 18 repareret istævnen og er nu i efteråret kommet igen for en større omgang, der omfatterringdæk, dæksbjælker og agterstævnen.

Projektet med reparation af bådene fra Ribe Roklubblev afsluttet i foråret.

 

Henrik arbejder også fortsat på sin piratjolle.

Anne Cecilie har opnået bevaringsstatus, det betyder,at Ribe Træskibslaug nu har 3 bevaringsværdige skibe i sin varetægt - JohanneDan, Karen af Mandø og Anne Cecilie.

På værftet har vi anskaffet os en anden afretter,denne med kipbart land og så kan jeg endelig oplyse, at Ribe Træskibslaug nuhar fået lovliggjort og opnået tilladelse til at have sin salutkanon. Vimangler dog endnu en tilladelse til at skyde med den.

JohanneDan:

Projektet som Gammelt Præg havde søgt og fået midlertil fra Therkel Jørgensens Legat, SE’s Miljøpulje og Fonden til Ribe Bysforskønnelse er næsten helt afsluttet.

I 2018 fik Johanne ny lugekarm og en lastluge medskalkejern så den er blevet mere tidstypisk. Arbejdet blev udført af HobroVærft med en stor håndsrækning fra lauget.

Den meget tørre sommer betød, at Johannes ny dækskulle nattes og visse steder slåes og beges efter. Ligesom der skulle slås ogbeges rundt ved de nye karme.

Udover det almindelige vedligeholdelsesarbejdeudskiftede lauget også en svær egeplanke i mastefisken og ved lossespillet.Dette arbejde blev udført på regning for Gammelt Præg.

Karenaf Mandø:

Karen af Mandø kom i juli 2018 under tag i Egernsundog arbejdet skrider planmæssigt frem, en fotogennemgang af arbejdet følgerumiddelbart efter generalforsamlingen.

Der er holdt 4 byggemøder med deltagelse af Tom Rasmussenfra Skibsbevaringsfonden, der er konsulent på projektet og den første acontoregning på kr. 500.000 er betalt.

Karen af Mandøs kommende motor en 3 cyl. Bukh, der ermangen til den gamle, der blev taget ud i 2018 blev fundet hos Henry Slots iKalundborg.

Spillet til Karen, som oprindeligt var bagtøjet fra enFord T har vi også fundet og fået ud på værftet.

Her skal jeg også lige nævne TS’ årbog hvor Jørn Rubyhar en flere siders artikel med foto om Karen af Mandø og Ella.

Toldboden

Gammelt Præg fik i 2018 solgt Toldboden tilSydvestjyske Museer, ejerskiftet har dog ingen indflydelse på RibeTræskibslaugs engagement i Vejerboden, hvor vi med bidrag fra byens erhvervslivfik sat en ny billedudstilling op. Derudover har vi skærmen og sørger forudlevering af

materiale fra Nationalparken og Ribes Turistguide.Henrik sørger her for, at det hele kører på fineste vis.

Herudover har lauget deltaget i planlægningen af Detmaritime Marked og på selve dagen været på Skibbroen med styrehuset.

Herudover har oldermanden deltaget i mange ture tilEgernsund, diverse møder i TS, Nationalparken, laugets bestyrelsesmøder ogholdt båltalen på Mandø. Lidt sejlads blev der også plads til  - Fyn rundt, Limfjorden rundt plus lidtflere.

Til sidst skal der lyder en stor tak til byen –erhvervslivet - vores samarbejdspartnere og alle de personer som lauget hartrukket på i årets løb.

Der var ikke spørgsmål til beretningen, hvorefterdirigenten konkluderede at beretningen var godkendt

Ad pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kassemester Per Sleimann omdelte og gennemgikregnskabet for 2018. Samlede indtægter på 204 tkr. og samlede udgifter på 202tkr. Der var budgetteret med et driftsunderskud på16 tkr.

Kassemesteren nævnte at regnskabet viser, at 2018 harværet det år hidtil, hvor der har været størst aktivitetsniveau

Der var ros til regnskabet og overskueligheden.

Regnskabet blev godkendt

Ad pkt. 4. Forslag til budget.

Forslag til budget var omdelt. Budget for 2019godkendt

Ad pkt. 5. Fastlæggelse af næste årskontingent.

Kontingentet blev fastsat uændret til 350,00 kr. for2020.  Kontingent indbetales påreg.nr.9692 kontonummer 11249582 inden årets generalforsamling afholdes.

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ogsuppleanter.

På valg var oldermand Preben Glud, som blev genvalgt

Allan Winther blev valgt som 1. suppleant og KristianSørensen som 2. suppleant

 

Ad pkt. 7. Valg af revisor ogrevisorsuppleant.

Egon Adelhart stillede op som revisor og Svend Tougaardstillede op som revisorsuppleant. Begge blev valgt.

Ad pkt. 8. Eventuelt.

På spørgsmål fra Ole Bang blev oplyst hvorfor gæsterikke må komme om bord på Johanne Dan

Tom Rasmussen orienterede om Skibsbevaringsfonden ogderes principper for tildeling af støtte (rente- og afdragsfrie lån). Derarbejdes mod at Karen af Mandø kommer i højeste bevaringsklasse.

 

Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen kl.20.35,takkede for god ro og orden

 

 

 

 

 

SteffenSteffensen

Dirigent

 

 

 

 

Preben Glug

Oldermand

Flemming Kondrup

Viseoldermand

Per Sleimann

Kassemester

 

 

Ribe Træskibslaug  •  Skibbroen 29.1, 6760 Ribe  •  Tlf.: +45 40201232  •  
Medlems Nyt
Laugets vedtægter
Bestyrelsen
Laugets både
Referater